Dierenwelzijn

Dierenwelzijn is een kwestie van beschaving. De PvdA vindt dat respect voor dieren hoort in een fatsoenlijke samenleving. Daarom willen wij regels om het welzijn van dieren te verbeteren.
  • In het regeerakkoord staat dat de regering de planologische regels voor de bouw van zeer grote stallen en de regels voor het gebruik van antibiotica voor dieren op volksgezondheidsaspecten wil gaan toetsen en zo nodig aanscherpen. Dit past bij het PvdA-standpunt dat de veehouderij diervriendelijker moet. Illegale en dieronvriendelijke praktijken in slachterijen pakken we aan. En we maken een einde aan de verkoop van en de handel in plofkippen in Nederland. Daarom hebben we in het regeerakkoord afgesproken dat dierenwelzijn verder wordt verankerd in de intensieve veehouderij en dat het uitgangspunt het advies van de commissie Van Doorn zal zijn.
  • Dieren in de veehouderij moeten het recht op vrije uitloop en op soorteigen gedrag krijgen. De kip moet kunnen scharrelen, de koe hoort in de wei.
  • Om wantoestanden uit te bannen moet het vervoer van dieren door heel Europa sterk worden teruggedrongen en daar waar nog nodig aan veel strengere eisen voldoen.
  • Dierenbeulen krijgen een verbod op het houden van dieren. Dierenhandelaren moeten gecertificeerd worden. Veehandelaren of transporteurs verliezen hun vergunning als ze zich herhaaldelijk schuldig maken aan het mishandelen van dieren. Gezeul met dieren over lange afstanden moet aan banden worden gelegd.
  • De PvdA staat voor de invoering van een sterrensysteem (Beter Leven Kenmerk) voor de veehouderij. Hoe meer sterren voor de aanbieders van vlees, hoe diervriendelijker het vlees geproduceerd is. In het regeerakkoord is afgesproken dat de samenwerking van organisaties binnen de voedselketen op het terrein van dierenbescherming, consumentenbelangen, landbouw en levensmiddelenhandel ondersteund zal gaan worden door de overheid, wat de PvdA betreft valt het invoeren van een sterrensysteem als het Beter Leven Keurmerk onder deze samenwerking in de voedselketen.
  • Via het regeerakkoord is afgesproken dat er een verbod komt op wilde dieren in het circus, hier maakt de PvdA zich al jarenlang sterk voor.
  • De PvdA vindt dat de plezierjacht moet worden verboden.